תפריט
שיעורים בלוח השנה העברי תשע"ד
ראשי > שיעורים בלוח השנה העברי תשע"ד > ועשית בגדי קודש לכבוד ולתפארת
תוכניות נוספות תחת שיעורים בלוח השנה העברי תשע"ד


ועשית בגדי קודש לכבוד ולתפארת

תצוה תשע"ד
 
במרכזה של פרשתנו עומדים בגדי הכהונה. לכאורה לבושי הכהן הינם דבר חיצוני שאין לו ערך כל כך ואין צורך להתעכב בהם וליחד להם כמעט פרשה שלימה. אולם המתבונן בתורה יראה את גודל ועוצם חשיבותם וסיבת כינויים בשם "בגדי הקודש". "ועשית בגדי קדש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" (נח,ג) "לקדשו- להכניסו בכהונה על ידי הבגדים, שיהא כהן לי"(רש"י).
כהן ללא בגדי כהונה חשוב כביכול כמי שאינו כהן כלל, והרי הוא כזר. "כל זמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם וקדושתם קיימת בהם, אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם"(מדרש הגדול) "למדנו מזה שבגדי כהונה הם המקדשים הכהן לכהן להשם יתעלה, אבל בזמן שאין בגדי כהונה עליו אינו מקודש והרי הוא כזר שחייב מיתה" (רלב"ג).
בגדים אלו אינם יכולים להעשות ע"י חייט אומן הבקי במלאכת החייטים בלבד, בגדים אלו דורשים עשייה וכוונה מיוחדת לשמה. חכמה מיוחדת חכמת הלב. "ואתה תדבר אל כל חכם לב אשר מלאתיו רוח חכמה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו, לכהנו לי" (כח,ג).
אזהרה מיוחדת מזהירה התורה שלא יכנס הכהן ח"ו לעבוד עבודה בבית המקדש כשהוא מחוסר בגדים אלו. "והיו על אהרון ועל בניו בבואם אל אהל מועד או בגישתם אל המזבח לשרת בקודש ולא ישאו עון ומתו, חקת עולם לו לזרעו אחריו" (כח,מג) "הא למדת שהמשמש מחוסר בגדים במיתה" (רש"י).
הלכות רבות עוד נאמרו בסדר לבישת הבגדים והתאמתם המדויקת למידותיו של הכהן. "נאמר בבגדי כהונה, על בשרו ולבשם, מלמד שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו לבגדיו, אפי' נימא (שערה) אחת או עפר או כינה מתה אם היתה בין בבשר לבגד הרי זו חציצה ועבודתו פסולה" (רמב"ם הל' כלי המקדש פ"י ה"ו) ושלא תכנס הרוח בשעת עבודה בין בשרו לבגדו עד שיתרחק הבגד מעליו" (שם,ה|"ז).
מה מיוחד בבגדים אלו ? ומה משמעותן הרוחנית? ה"בגד" איננו רק מלבוש חיצוני המכסה את גופו של האדם, הבגד הינו גם הסמל להביע תכונה ומידה שמבקש האדם לייצג בתוך החברה.והמשל בזה כמו חייל הלובש מדים, הכל ידעו שהוא חייל ולפי צבע הכומתה או המדים גם נוכל לדעת לאיזה חיל הוא שייך, חיל האויר, חיל הים וכו'.. כך גם השוטר, הרופא האחות וכו'.. כל מלבוש מציין את מקצועו ומלאכתו של האדם, אולם ע"י הלבוש ניתן גם לציין את תכונתו ומהותו של האדם, אדם הלובש מלבוש פשוט, צנוע, נקי ומסודר מעיד  על מהותו ותכונתו הרוחנית. ולעומתו אדם הלובש מלבוש מהודר, עם מותג, בולט, פרוץ וכו' אף אדם זה מסמל את מצבו ואת השקפת העולם אותה הוא מבקש להביע דרך המלבוש הזה.
הבגדים קרויים מדים "מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו" ומדים הינם מלשון מידה ניתן להבין כמידת אורך, רוחב, היקף וכו'. אולם אם נעמיק יותר מדים הם מלשון מידות, מידות האדם, בהם הוא מתגלה ומופיע בעולם (ובשורש הענין שניהם שוים)
הרמב"ן מבאר את הפסוק בפרשתנו "לכבוד ולתפארת" "שיראה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים ומפוארים כמו שאמר הכתוב: "כחתן יכהן פאר כי אלה הבגדים לבושי מלכות הם כדמותם ילבשו המלכים בזמן התורה". בגדי הכהן הינם בגדי מלכות הקדושה בעולם, של המשרתים את מלך מלכי המלכים ב"ה, זה הלובש בגדי מלכות מחויב להתאים את עצמו בהתאמה מוחלטת בין הבגד ובין אישיותו,מידותיו ותכונותיו. כל חוסר התאמה בין הכהן לבגד הוא מסוכן מאוד. תלמיד חכם שנמצא רבב בבגדו ח"ו , כך שאין התאמה בין הת"ח להופעה בו הוא מתגלה ע"י לבושו, זהו חילול ה' "ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה,(שצריך להיות חשוב והגון לכבוד תורתו-רש"י), שנאמר: 'כל משנאי אהבו מות' אל תיקרי משנאי אלא משניאי (שממאסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרים אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים, נמצא זה משניא את התורה- רש"י)" (שבת קיד,עא). הכהן אינו לובש רק בגדים ממשיים, הכהן לובש גם בגדים המסמלים את המידות והתכונות הראויות לו. וכפי שמלמדנו דוד המלך בתהילים "כהניך ילבשו צדק" (קלב,ט) "וכהניה אלביש ישע" (שם,טז) "כהניך .. ילבשו תשועה" (דה"י ב,י,מא) "תומיך ואוריך לאיש חסידך", הכהן נמצא בחזית של הצדק והחסד, ובמקום שישנו חסד, צדק ומוסר, הקב"ה מלביש את הכהנים ביש"ע ובתשועה. הכהנים שבדורנו נקראים ללבוש  מוסר וצדק ומתוך כך ונזכה גם "ליש"ע עמך יצאת וגאלתם חיש מהרה".

 
ם רעה, והופכים כל אוייב לאוהב – וכל אוהב לאוייב – ה' ירחם עליהם.
יה"ר, שהקב"ה יבטל כל גזירות קשות ורעות מעל עמו ישראל. ונזכה שיתקימו בנו המשך דבריו של רבינו בחיי (הנ"ל) "הארץ הקדושה והנבחרת הנקראת ארץ אחוזה, אשרי מי שיזכה לראותה בבנינה. הקב"ה יזכנו להיות מן היושבים בצילה שהיא מכוונת כנגד בית מקדש של  מעלה, שעליה אמר דוד ע"ה: 'אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך נשבעה בטוב ביתך קדוש היכלך' ".
powered by Art-up