תפריט
שיעורים בלוח השנה העברי תשע"ד
ראשי > שיעורים בלוח השנה העברי תשע"ד > ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
תוכניות נוספות תחת שיעורים בלוח השנה העברי תשע"ד


ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

תרומה תשע"ד

פרשת תרומה עוסקת במצות עשה של בניית המשכן - המקדש - "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כה', ח').
מצוה זו נוהגת לדורות, כפי שפסק הרמב"ם "מצות עשה לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות, וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה שנאמר ועשו לי מקדש, וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו, והיה לפי שעה שנאמר כי לא באתם עד עתה..." (הל' בית הבחירה פ"א הל' א'). וכן פסק הרמב"ם בספר המצוות: "והמצוה העשרים היא שצונו לבנות בית עבודה. בו יהיה ההקרבה והבערת האש תמיד ואליו יהיה ההליכה והעליה לרגל והקבוץ בכל שנה כמו שיתבאר (מ"ע כז – ט' לט' מו' נב' – ד' פג' – ה' ול"ת פט' – צ' קנו') והוא אמרו יתעלה (ר"פ תרומה) ועשו לי מקדש. ולשון ספרי (ראה יב' י' – יא' וסנהדרין כ' ע"ב) שלש מצות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ למנות להם מלך (מצוה קע"ג) ולבנות להם בית הבחירה ולהכריע זרעו שלעמלק (מצוה קפ"ח). הנה התבאר שבנין בית הבחירה מצוה בפני עצמה" (עשה כ').
אולם, כיצד אפשר לקיים מצוה זו, כשמפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, ואפילו בימנו כשחזרנו לארצנו  ב"ה, עדיין ישנם קשיים רבים המעכבים אתנו מלקיים מצוה מרכזית זו. כיצד ניתן לקיים מצוה זו? והאם יש ערך ללמוד ולדבר על מצוות שלכאורה אינן רלוונטיות בזמנינו?
תשובות לשאלות אלו אנו יכולים למצוא בדברי המדרש: "כשהקב"ה מראה ליחזקאל את צורת הבית מה הוא אומר: 'הגד את בית ישראל את הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את תכנית' (יחזקאל מג'). אמר יחזקאל לפני הקב"ה: רבש"ע! עד עכשיו אנו נתונים בגולה בארץ שונאינו ואתה אומר לי לילך ולהודיע לישראל צורת הבית, וכתוב אותו לעיניהם וישמרו את כל צורותיו ואת כל חוקותיו, וכי יכולין הן לעשות, הניח להם עד שיעלו מן הגולה ואח"כ אני הולך ואומר להם, א"ל הקב"ה ליחזקאל :ובשביל שבני נתונים בגולה יהא בנין ביתי בטל, א"ל הקב"ה: גדול קרייתה בתורה כבנינה, לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה, ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה עליהם כאלו הם עוסקין בבנין הבית" (תנחומא פר' צו סי' יד').
יתכן ויחזקאל הנביא מתקשה בשאלותינו. הקב"ה מצווה את יחזקאל ללכת לעם ישראל וללמד אותם את הלכות בית המקדש צורתו ותבניתו. אולם הנביא מתקשה כיצד העם הנתון בעול כבד של יסורי הגלות שנאת היהודים ורדיפות, האם העם מסוגל נפשית ומנטלית לעסוק בענינים העוסקים ברומו של עולם? האם הוא יהיה מסוגל לקלוט ולהפנים את גודל המצוה בזמן קשה כל –כך? והאם דיבורים על מצוות שמתארים את המצב האידיאלי של עם ישראל, לא יחלישו את העם?
"אמר יחזקאל לפני הקב"ה: רבש"ע! עד עכשיו אנו נתונים בגולה בארץ שונאינו ואתה אומר לי לילך ולהודיע לישראל צורת הבית, וכתוב אותו לעיניהם וישמרו את כל צורותיו ואת כל חוקותיו, וכי יכולין הן לעשות, הניח להם עד שיעלו מן הגולה ואח"כ אני הולך ואומר להם".
אולם, הקב"ה משיב לדברי הנביא שאסור ח"ו להיות שקועים ביאוש ודכאון, גם בזמנים שהכל לכאורה נראה לא רלוונטי, גם אז חובה עלינו להמשיך ללמוד ולהפנים עמוק בתוכנו מהו האידיאל האלוקי, ומהם היעדים והמגמות שהקב"ה תובע מאתנו לשאוף ובע"ה להגיע אליהם. "א"ל הקב"ה ליחזקאל :ובשביל שבני נתונים בגולה יהא בנין ביתי בטל", הגם שבית המקדש חרב בפועל. אולם, אין אפשרות כזו של ביטול מצות בנית המקדש גם בתודעה הלאומית שלנו, לכן "א"ל הקב"ה: גדול קרייתה בתורה כבנינה, לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה, ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה עליהם כאלו הם עוסקין בבנין הבית".
הרי שלימוד עניני והלכות בית המקדש, יש בו מימד עמוק ופנימי כאילו בנה את בית המקדש ממש.  וכוונת הדברים שלולא הלימוד אי אפשר שיתפתח הרצון הלאומי שלנו לבנות את הבית, ועל ידי הלימוד אנו מפתחים את הכיסופים והגעגועים למצב בו תתגלה האומה הישראלית בשלימותה במלוא ערכה ועוצמתה.
כך גם ביחס  לקורבנות וכדברי חז"ל: "אמר רבי יצחק, מאי דכתיב: (ויקרא ו) זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם? כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם" (מנחות ק"י ע"א).
ידועים דברי הצדיק החפץ חיים וקריאתו הגדולה בספרו "תורה אור", המעורר את יושבי בתי המדרשות וקובעי העיתים בתורה, לעסוק וללמוד את כל הלכות הקרבת הקורבנות ופרטיהם, וכפי שכתב בשער ספרו: "בו נאסף ונקבץ אגדות חז"ל מש"ס ומדרשים וזוה"ק המעוררות ומזכירות לאדם את גודל חיובו ללימוד התורה וביותר ללימוד סדר הקדשים שבזה נחשב כאלו נבנה בהמ"ק בימיו ומקריב עליו קרבנות, וגם מקרב בזה את הגאולה ועוד כמה מעלות קדושות הנמצאות בזה".
נתחזק כולנו, בחובה המוטלת עלינו ובמיוחד בדורנו ללמוד את עניני בית המקדש והקרבת הקורבנות, שעל ידי זה נחיש את ביאת משיח צדקנו ובנין בית היכלנו.   
 
powered by Art-up