תפריט
קרן מחר לקולנוע בנגב
ראשי > קרן מחר לקולנוע בנגב > נהלי בחינת בקשות
תוכניות נוספות תחת קרן מחר לקולנוע בנגב


נהלי בחינת בקשות

נהלי עבודה
קרן מחר לקולנוע בנגב שואפת לעודד יצירה קולנועית עשירה, איכותית, מקצועית ומרגשת של מגוון יוצרים תושבי הנגב. הקרן תשקיע את הכספים הציבוריים על פי נוהל תמיכות פומבי ושוויוני במסגרת הגשה, על פי דרישות המתפרסמות מבעוד מועד והמיועדות לציבור הרחב. בכפוף לקריטריונים מקצועיים ולהמלצות הלקטורים הבוחנים את ההצעות. הקרן דוגלת בפתיחות, בפלורליזם ובמתן ביטוי למגוון של יוצרים וסגנונות. הקרן תפעל לגיוס מקורות מימון משלימים מגורמים פרטיים וציבוריים בארץ וברחבי העולם, בשאיפה להרחיב את ההשקעה ביוצרים וביצירה קולנועית בנגב.

תחומי השקעה:
קרן מחר תפעל לקדם סרטים בכל הז'אנרים והמסלולים, המאפשרים ביטוי לקבוצות חברתיות מגוונות, בדגש על ז'אנר העלילתי והתיעודי ועולמות התוכן הנוגעים לחיים באזור הנגב של ישראל.
 
מסלולי השקעה:
מסלול פיתוח – מיועד לפרויקטים הנמצאים בשלבי פיתוח תסריט ראשוניים
מסלול הפקהמיועד לפרויקטים בשלבי הפקה מתקדמים עם תסריטים מלאים וסרטים הנמצאים בשלבי צילום או עריכה
מסלול השלמהמיועד לפרויקטים שהופקו באופן עצמאי ובמימון עצמאי או אחר, בהם נדרשת השקעה נוספת על מנת להשלים את הפקת הסרט ו/או למטרות שיווק והפצה
 
זכאות להגשת בקשות:
  • זכאים להגיש בקשות לקרן יוצרים עצמאיים ומפיקים שהם תושבי ישראל המתגוררים באחד מיישובי הנגב דרך קבע, או תאגידי הפקה עצמאיים הרשומים ופועלים דרך קבע בישראל שיש להם זיקה מוכחת לאיזור הנגב, והעומדים בכללים אשר נקבעו לצורך הפקת סרט ישראלי עפ"י חוק הקולנוע תשנ"ט - 1999 וכללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"א -2001 (לרבות סעיף 2 לכללים) וכפי שישונו מעת לעת.
  • חברי הנהלה אינם רשאים להגיש הצעה שהם מעורבים בהפקתה, אלא אם יסיימו את תפקידם בהנהלת הקרן לפחות שנה טרם הגשת ההצעה.
  • לקטורים ויועצים אמנותיים אינם רשאים להגיש בקשות לתמיכת הקרן בתקופת מינויים בפועל וכהונתם כלקטורים בקרן.
  • עובדי הקרן אינם רשאים לפנות בבקשה לתמיכה.
  • יוצר או תאגיד עצמאי רשאי להגיש לבחינת הגשה אחת בלבד בכל מועד.
 
הליך בחינה ובחירת סרטים להשקעה:
האישור הסופי להשקעת הקרן בהפקה של סרט ספציפי וקביעת היקף ההשקעה בו, יהיה בסמכות הועד המנהל של הקרן. בתהליך קבלת ההחלטות תסתייע ההנהלה בהמלצת מנהלת אומנותית של הקרן ובחוות הדעת של היועצים האמנותיים והלקטורים. לאחר שייבחנו כל מרכיבי ההפקה של התסריטים / הפרויקטים שיומלצו, ייבחרו פרויקטים לתמיכה והיקף ההשקעה בהם בהתאם לאפשרויות התקציביות העומדות בפני הקרן.
 
מדדים לשיקולי הקרן בהערכת הצעות:
  • איכותה ההצעה ו/או הפוטנציאל הגלום בה ותרומתה לגיוון היצירה הקולנועית הישראלית, בהתאם להמלצות הלקטורים והצוות המקצועי.
  • הישגיו של היוצר ומשתתפים נוספים בצוות המרכזי של הסרט. כאשר מדובר ביוצר בראשית דרכו תיבדק מיומנות הצוות המרכזי ובמידת הצורך, יצוות חונך מלווה לפרויקט.
  • היתכנות הצלחת הפרויקט הן מבחינה אומנותית, והן מבחינת מסוגלות טכנית להגיע לכדי גמר ביצוע, פוטנציאל חשיפה מיטבי והשתתפות גורמי השקעה נוספים בהתאם לנדרש.
  • איכות תוכנית העבודה מוצעת לביצוע הפרויקט, לרבות תכנון שלבי הפקה בהיבטי זמן, מרחב, צוות, ציוד ושאר גורמי ההפקה ההולמים את הפרויקט.
  • עמידת הפרויקט המוצע בקריטריונים הנדרשים להפקות אזוריות כפי שקובע ומפרסם המשרד לתרבות והספורט. 
 
קבלת החלטות:
בחינת הבקשות לסיוע לא תמשך יותר מ-4 חודשים מהמועד האחרון להגשת בקשות שפרסמה הקרן.
ההשקעה במסלולי ההפקה לא תעלה על סכום תקרת היקף ההשקעה כפי שנקבע ופורסם ע"י משרד התרבות.
להנהלת הקרן שמורה זכות מלאה על תכנון מסלולי והיקפי ההשקעה ושינויים בעת הצורך, בהתאם למספר הבקשות שיוגשו, איכות ומורכבות הפרויקטים המוגשים בפניה ומקורות התקציב שיעמדו לרשותה בעת הדיון וקבלת ההחלטות.
יוצרים שבקשתם נדחית על ידי הקרן יהיו רשאים להגיש כל פרויקט ספציפי לבחינה 3 פעמים לכל היותר, במועדים שונים, גם אם חלו שינויים שונים במעטפת הפרויקט, כאשר ההצעה תבחן על ידי צוות לקטורים שונה בכל פעם.

* מענקי הקרן מותנים באישור תקציבי של משרד התרבות
 
powered by Art-up